2nd watan card QiSt Complaints

2nd watan card QiSt

Abhi tak 2nd Qist NAi Di

YA Jo NUMBErs Sms KIa Ha a Sare BUDa HWe Ah OR ENh KA GHAr BHAr Dub GAe HA MEharbaNI AKrke KE BHJ de ApKI MEHarBAnI HUGE ............

41203-9957853-5
41203-2616741-1
PLZ EnkA GHAR BUd Gaya HA PLz Warna YA KCh B AKr Sakte HAin ya KN ShaH KA HA PLZ BHj Dain

Read Comments